วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อ COVID-๑๙ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร.๙๖๐๗ นครราชสีมาจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนารหัส ๕๕๗-๕๑-๐๐๐๕ จำนวน ๖ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นค.๓๗๘๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง