เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ [ 21 ก.ค. 2558 ]170
102 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 21 ก.ค. 2558 ]169
103 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]168
104 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]168
105 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]168
106 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]168
107 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ 21 ก.ค. 2558 ]167
108 การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ [ 21 ก.ค. 2558 ]167
109 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม [ 21 ก.ค. 2558 ]166
110 การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 21 ก.ค. 2558 ]166
111 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด [ 21 ก.ค. 2558 ]166
112 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]167
113 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 21 ก.ค. 2558 ]167
114 การรับแจ้งการย้ายออก [ 21 ก.ค. 2558 ]168
115 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ 21 ก.ค. 2558 ]166
116 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า [ 21 ก.ค. 2558 ]168
117 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน [ 21 ก.ค. 2558 ]167
118 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]167
119 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]167
120 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]167
121 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]167
122 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]166
123 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]167
124 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]166
125 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด [ 21 ก.ค. 2558 ]167
126 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร [ 21 ก.ค. 2558 ]167
 
|1หน้า 2