วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่ีมีความจำเป็น จำนวน ๓๐๐ อันตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๖ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา จำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๓ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานจำนวน ๑ เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย ๑ (ชุมชนแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกสาธารณะข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง(ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง