วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่จำนวน ๑๔ รายการตามโครงการสืบสานประเพณ๊ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่จำนวน ๒๓ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๐ ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง)ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว) จำนวน ๑ เครื่องของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง