วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัย ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๒๕๓ นครราชสีมา จำนวน ๑๔ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผท ๙๖๓๑ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน รวม ๒ วัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง และจอรับภาพ จำนวน ๑ จอของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง