วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถขบวนแห่เทียนพรรษา (รถหกล้อ) จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมคระกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 จำนวน 90 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 89-5778 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน ๕ คันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศจากเทศบาลตำบลโนนสูง ถึงจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๖๓ รายการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ Ford Newholland หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง