วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ฺ ชับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงจำนวน ๔ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมารทำป้ายจำนวน ๔ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อชุดกีฬาจำนวน ๗๓๒ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน ๑๕ ถ้วย ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬาจำนวน ๔ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน( หมึกถ่ายเอกสาร ) จำนวน ๔ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ