วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 16 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน 4 ป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจำนวน ๘ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ๒ (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1,500 ชุด ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปังบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง