วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (จำนวน 40 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (จำนวน ๔๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒