วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนชุดดรัม(สีดำ)สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗-๖๑-๐๐๑๑ จำนวน ๑ รายการ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ปรับปรุงต่อเติมอาคารกองวิชาการและแผนงานสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง