วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่? โนนระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดกองวิชาการและแผนงาน และบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียบ นค ๖๕๗๔ นม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค ๓๗๘๔ นม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้กับรถอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ผบ.๕๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง