วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung รุ่น SL-X๔๓๐๐ รหัส ๔๑๗-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๐ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน(ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๗) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถเครนจำนวน ๒ คัน เพื่อยกรถหมายเลขทะเบียน ตฉ.๒๐๐ นครราชสีมาจากบ่อขยะถึง อู่รถบรรทุกร้านเฮียบเฮงของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง