วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการของกองการศึกษา (ท.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดล้อยาง ทะเบียน ตฉ ๒๐๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้่าอู่ช่างหมี ถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว 2
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง