วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการใช้กับรถยนต์ กม.๔๕๓๔ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ใช้กับรถยนต์ กธ.80 สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมากองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่นกลาง ชุมชนบัว 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ ฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง