วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๔ ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล ๒ (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั๊ม หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์) ชุมชนโนนสูง โดยวิธีคัดเลือก
30  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง