วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 19 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถยนตฺ์โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 ชุมชนโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง