วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและประดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อเพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดเวลา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 9607 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ- โนนสูง ถึงถนนพัฒนา 3 หน้าการประปาส่วนภูมิภาคภาคโนนสูง ชุมชนแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 เครื่องของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง