วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค.0529 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราขาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง