วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเกษตร ซอย ๑ ช่วงบ้านนายสำราญ ชุมชนบัว ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตร ซอย ๓ ชุมชนบัว ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 ด้านขวาทาง (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผท.๙๖๓๑ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสสุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง