วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐๐ ฉบับ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา จำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุในการตกแต่งซุ้มนิทรรศการ จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับจำนวน ๑ คัน ตามโครงการผู้พิการสุขใจ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่จำนวน ๑ คัน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง(๒๐๐ มิลลิลิตร)สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๐ ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต้นท์รวมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๒ หลัง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง