วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม.1629 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์และรถประดิษฐานพระพุทธรูปของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีสงบกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเกษตร ซอย ๑ ช่วงสุดซอยถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง