วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๖๘ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์) ชุมชนโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระเช้า หมายเลขทะเบียน 86-8587 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน ๔๕ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน.๓๐๓๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง