วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
วัสดุอื่น (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน ๒ รายการ
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัดสุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) รหัส ๔๑๗-๕๑-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง