วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผม 8469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง