วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถายเอกสาร รหัส ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๗ ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)