วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับซื้อเครื่ิองปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปังบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง