วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลข 83-9667 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 ถึงถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๕๑๗-๕๕-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง
3  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ ซอย ๓ ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์
3  ก.ย. 2561
โครการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว ๒