วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน
3  ก.ย. 2561
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
3  ก.ย. 2561
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้อง CCTV
3  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 ชุมชนโนนสูง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน รหัส ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือประชาชนตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับ ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 1 ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)