วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญชองชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่่อแห่งชาติ พุทธศักราข ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนประชาอุทิศจากถนนสาธารณะถึงบ้านประธานชุมชน (ชุมชนแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของขาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายว้นเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งขาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง