วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อจักซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน(ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ ๒ บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐x๔๕๐x๑๘๐๐ มิลลิเมตรจำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง