วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำกระทงตัวอย่าง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน.3031 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง