วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถถนน หมายเลขทะเบียน ถ ข ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่ง พร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดกาญจนบุรี ไป-กลับ จำนวน ๒ วัน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก รถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม ๘๓๔๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปรจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ พร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไป-กลับ จำนวน ๓ วัน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง