วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์ หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-6966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการจัดกงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์อำนวยการและพิธีสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ และประกันภัยรายบุคคล จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง