วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
โครงการส่งเสริมการสอนปบมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง
2  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก แบบกระเช้า ISUZU หมายเลขทะเบียน ขส ๘๕-๙๐๐๗ รหัส ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-61-0011 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบดถนน หมายเลขทะเบียน ถข ๗ รหัส ๐๒๐-๔๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก.6120 นครราขสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเกษตร ซอย ๖ (ชุมชนบัว ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)