วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิิ่ม ซอย ๖ จากสะพานท่าหิน ถึงอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก)
16  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนแต้ว ซอย ๔ ทางข้ามทางรถไฟ ถนนดอนแต้วหลังร้านเฮียบเฮง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)
16  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ๔ ถึงชุมชนแสนสุข (ชุมชนแสนสุข)
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งขวา (ชุมชนศาลตาปู่)
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๐ ชุมชนโนนหมัน
11  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่องไทยธรรม และเทียนขนาดใหญ่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)