วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง
11  ต.ค. 2561
วางท่อ คสล.ถนนซอยพัฒนา 4 (จากถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึง แยกหน้าโรงพยาบาล (ชุมชนแสนสุข)
11  ต.ค. 2561
ปรับปรุงทางเท้าและคันหินถนนโนนสมบูรณ์
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านเพิ่ม ซอย 4 ทั้งสองข้างต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนบ้านเพิ่ม)
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ซอย 1 ข้างโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
11  ต.ค. 2561
ปรับปรุงทางเท้าและคันหินถนนศรีธานีต่อจากของเดิม (ชุมชนศาลตาปู่)
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ จากแยกสาธารณะถึงถนนเลี่ยงเมือง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)
10  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพ่ิม ถึงบริเวณถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๖ (สระวัดร้าง)
10  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณหลังประปา (ชุมขนแสนสุข) ถึงบริเวณถนนสำราญราษฎร์ (ชุมขนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)
10  ต.ค. 2561
โครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล