วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมระบบแอร์ของรถขุดล้อยาง HYUNDAI ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตฉ ๒๐๐รหัส ๐๑๘-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร 9607 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ ISUZU หมายเลข่ทะเบียน กค ๗๒๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิขาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถยนยต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและประกันภัยรายบุคคล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีื ๒๕๖๑ ระหว่่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและประกันภัยรายบุคคล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิขาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง