วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังโดยเต้นแอโรบิค ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (สวนสระโนนนา) สวนสาธารณะสระหนองกลด จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเกษตรซอย ๖ (ชุมชนบัว ๓)
26  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเกษตร ซอย ๖ (ชุมชนบัว ๓)
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุงฉ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาบ ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง