วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๖๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
เช่าชุดแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ระดับประถมศึกษา) ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิขาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง