วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย
19  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน.3031 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง