วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน.3031 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลข 83-9667 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 ถึงถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๕๑๗-๕๕-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง