วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง
3  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ ซอย ๓ ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์
3  ก.ย. 2561
โครการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว ๒
3  ก.ย. 2561
จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน
3  ก.ย. 2561
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
3  ก.ย. 2561
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้อง CCTV
3  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 ชุมชนโนนสูง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน รหัส ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง