วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือประชาชนตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับ ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 1 ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อจักซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน(ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ ๒ บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐x๔๕๐x๑๘๐๐ มิลลิเมตรจำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง