วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อดวงตราไปรษณียากร ดวงละ 5 บาท จำนวน ๒,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค.0529 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 6574 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๗๔๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ รหัส ๕๑๐-๕๔-๐๐๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาดกว้าง ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง