วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ ISUZU หมายเลข่ทะเบียน กค ๗๒๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิขาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถยนยต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและประกันภัยรายบุคคล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีื ๒๕๖๑ ระหว่่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและประกันภัยรายบุคคล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิขาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๖๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
เช่าชุดแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ระดับประถมศึกษา) ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิขาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง