วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อดวงตราไปรษณียากร ดวงละ 5 บาท จำนวน ๒,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค.0529 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 6574 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง