วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๗๔๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ รหัส ๕๑๐-๕๔-๐๐๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาดกว้าง ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ โดยวิธีคัดเลือก
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างว๋อมรถยนยต์บรรทุกน้ำ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ๋อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต ฆ ๖๔๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง