วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 87-9667 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน นม 86-0613 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๓๘-๐๐๒๐, รหัส ๔๒๐-๓๕--๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง