วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสารรหัส ๔๑๗-๖๑-๐๐๑๓ จำนวน ๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทจำนวน ๗ ป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่จำนวน ๑๔ รายการตามโครงการสืบสานประเพณ๊ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่จำนวน ๒๓ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๐ ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง