วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง)ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว) จำนวน ๑ เครื่องของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเช่าไฟหลัก จำนวน ๒ วัน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่า OB ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เทศบาล + ไฟล์ VDO + จอโปรเจ็คเตอร์ ๒ จอ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส ๔๑๗-๖๒-๐๐๑๔ จำนวน ๓ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๕ โครงการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องชยายเสียง พิธีเปิด-ปิดและประจำสนามการแข่งขันจำนวน ๑ เครื่อง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง