วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุง ถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว) ชุมชนบัว ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติการ อปพร.จำนวน ๓๔ ชุด) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง