วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๓ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานจำนวน ๑ เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย ๑ (ชุมชนแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกสาธารณะข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง(ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๖ แยกสาธารณะข้างบ้านพันโททัด(ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ แยกซอยสาธารณะข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทิน(ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ ข้างบ้านทำข้างตัง(ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑,๐๐๐ โด๊สพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง