วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนโนนสูง-มิตรภาพ แยกสาธารณะข้างร้านเพาเวอร์มาร์ท(ชุมชนแสนสุข)
14  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๖ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้วจำนวน ๒ เครื่อง เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๒ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส ๔๑๗-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๑ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อตั๋วรับจำนำ และใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังจำนวน ๓ เครื่อง) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนจำนวน ๔ เครื่องของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง