วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ เครื่องของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๐๐ ด้าม) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขม.๓๑๗๗ นครราชสีมา จำนวน ๕ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๖ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจำนวน ๓ คัน รวม ๓ วัน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง