วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการของงานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่งจำนวน ๓ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขัยจำนวน ๑ คันตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๒๔ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับจำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงงาน เพื่อพัฒนาอาชีพเยาวชนประชาชนผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรและผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จำนวน ๒ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง