วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
วัสดุจราจร (กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตขนาด ๒๔ นิ้ว) จำนวน ๒๔ ชุดของงานเทศกิจ
9  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี แบบเช่ารายเดือน(ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ เครื่องของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๙๖๐๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๕ ใบ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง