วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งรถขบวนแห่เที่ยนพรรษาจำนวน ๒๒ รายการ ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อากาศยานไร้คนขับ(โครน) จำนวน ๑ เครื่อง ไม้กันสั่นจำนวน ๑ อัน กล้อง Action Camera จำนวน ๑ ตัว ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน ๕๐ ถัง) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔๑ รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตรย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย ๒ แยกสาธารณะตรงข้ามบ้านนายจำรัส คงกลาง(ชุมชนบัว ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมาจำนวน ๑๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง