วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
เหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรด้านทิศตะวันตก แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ (ชุมชนบัว ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำราญราษฎร์ซอย ๑๖ แยกสาธารณะไปโนนสะเดา(ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค.๖๕๗๔ นครราชสีมา ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง