วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLTK ๘๐๘S สีดำ จำนวน ๓ กล่องของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผท.๙๖๓๑ นครราชสีมาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ๓๐๐ แอมป์จำนวน ๑ เครื่อง)ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดจารบี แบบใช้ลม จำนวน ๑ เครื่อง) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล..เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงสุขเขตเทศบาล(ชุมชนบัว๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม.๑๖๒๙ นครราชสีมาจำนวน ๑๓ รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง