วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๑ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๗ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกโดยสารหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๗๐๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล..เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงสุขเขตเทศบาล(ชุมชนบัว๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๐ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวม ๒๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง